Kleuterplan
Leerkracht
Onderwijsbehoeften
Verschil maken
Kansen
Samenwerking
Kleuterlijnen
Planmatigheid

‘De kleuterlijnen’

Met je onderwijs aan kleuters heb je bepaalde bedoelingen. De Kerndoelen voor het Primair Onderwijs
zijn immers ook van toepassing op de groepen 1 en 2. In een groepsplan bedenk en beschrijf je wat je in een bepaalde periode gaat doen en vanuit welke bedoelingen. 

De kleuterlijnen taal en rekenen beslaan de eerste twee schooljaren en voorzien – verdeeld over vier periodes per schooljaar – in kleine aanboddoelen die alledaagse, aanwijsbare en positief geformuleerde leerervaringen omschrijven voor drie leeftijdsfasen (4.0-4.6 jaar, 4.7-5.3 jaar, 5.4-6.0 jaar).

Kleuterlijn taal betreft de kerndoelen 1, 2, 3 (Mondeling onderwijs), 4 t/m 9 (Schriftelijk onderwijs) en 10, 11, 12 (Taalbeschouwing) en hanteert het begrippenkader van de taaldomeinen in de doorlopende leerlijnen taal van het Expertisecentrum Nederlands.

Kleuterlijn rekenen betreft de kerndoelen 23, 24, 25 (Wiskundig inzicht en handelen), 26, 27, 28 (Getallen en bewerkingen) en 32, 33 (Meten en meetkunde).

Het onderscheid in een taal- en rekenlijn vloeit enerzijds voort uit het onderscheid tussen beide kerndoelgebieden, maar is ook relevant in het kader van groepsplannen. Immers, onderwijsbehoeften van kinderen kunnen intrapersoonlijk uiteenlopen waar het gaat om enerzijds talige en anderzijds visueel-ruimtelijke vaardigheden.

Relatie met de kwaliteitsindicatoren
Indicator 2.1: Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen-wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen.
Indicator 2.3: De leerinhouden in de verschillende leerjaren sluiten op elkaar aan.
Indicator 6.1: Leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.

Meer over de verantwoording en het doelbewust omgaan met de kleuterlijnen lees je in 'Van kerndoel tot kleuterlijn'www.swpbook.com/1803